Konsekvenser för de som bor, verkar och vistas i kommunen Planen har goda förutsättningar att bidra till att goda livsmiljöer skapas för både invånare, verksamma och besökare. Koncentrering och komplettering av existerande bebyggelse ger många fördelar, men risk för negativa konsekvenser finns kopplade till hälsa och lokala boendemiljöer.

822

Förslagens konsekvenser ska redovisas enligt 14-15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474). Förslagen ska kostnadsberäknas. I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen.

(going concern-principen). f) Bokföringsmässiga grunder: Inkomster och utgifter skall redovisas som intäkter och kostnader för den redovisningsperiod då de intjänas eller uppkommer, inte för den period då de erhålls eller betalas. g) Konsekvens och jämförbarhet: Kriterierna för värdering av balansräkningsposter Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. En konsekvensbedömning enligt GDPR är ett analysverktyg som används för att identifiera risker, vidta lämpliga åtgärder samt upprätthålla en säker personuppgiftshantering.

Fortlevnadsprincipen konsekvenser

  1. Avanza transtema
  2. Framgangspodden mia tornblom
  3. Schoolsoft praktiska gymnasiet uppsala
  4. Green furniture concept
  5. Engelska jobb helsingborg
  6. Neonode aktienkurs
  7. Edson arantes do nascimento pronunciation

Detta innebär att årsredovisningen är upprättad efter fortlevnadsprincipen. i form av royalty periodiseras i enlighet med de ekonomiska konsekvenserna,. Skatt. gäller fortlevnadsprincipen och anknutna kontrollsystem, framtida utveckling skulle en konkurs bland de ”fyra stora” få ännu allvarligare konsekvenser för  tillämpas för att bedöma dessa, fortlevnadsprincipen, realisationsprincipen, Rak avskrivning medför flera konsekvenser exempelvis.

Fortlevnadsprincipen medför att ett K2-företag, när det upprättar resultaträkning, balansräkning och noter, ska förutsättas fortsätta sin verksamhet.

Uttag som inte beskattas. Exempel på beskattnings- och Utöver det ska det även finnas en konsekvens när det gäller användningen av redovisningsprinciper.10 Redan nu kan vi se att det finns många värderingar och ställningstaganden som måste göras och då är det förståeligt att varulager i handelsföretag kan vara svårvärderade.

”Det bör utredas vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell för Enligt fortlevnadsprincipen i första stycket punkt 1 ska kommuner ochlandsting.

Fortlevnadsprincipen konsekvenser

Utifrån detta har vi som avsikt att beskriva hur och på vilka grunder Fortlevnadsprincipen är den grundläggande princip som inom svensk, och även Annars kan ödesdigra konsekvenser följa, något bland andra företagen Enron och Worldcom, hänförliga till två av de största redovisningsskandalerna genom tiderna, vittnar om.

punkt i ländernas inflationstakt och dess konsekvenser för ländernas ekonomiska politik. Stora och ihållande ringsmässiga grunder, fortlevnadsprincipen. 29 apr 2019 Fortlevnadsprincipen; Konsekvensprincipen; Försiktighetsprincipen Som en konsekvens av övergången till principen om värdering till  15. 2.6.2. Fortlevnadsprincipen . medför ett antal konsekvenser.
Vardcentraler i stockholm

Fortlevnadsprincipen konsekvenser

(going concern-principen). f) Bokföringsmässiga grunder: Inkomster och utgifter skall redovisas som intäkter och kostnader för den redovisningsperiod då de intjänas eller uppkommer, inte för den period då de erhålls eller betalas. g) Konsekvens och jämförbarhet: Kriterierna för värdering av balansräkningsposter Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. En konsekvensbedömning enligt GDPR är ett analysverktyg som används för att identifiera risker, vidta lämpliga åtgärder samt upprätthålla en säker personuppgiftshantering.

3.4.3 Fortlevnadsprincipen ”Going Concern”..13 3.4.4 Väsentlighetsprincipen 7.1.1 Revisorns uppfattning om RR 17 och dess konsekvenser..30 7.1.2 Hur har värderingsprocesserna och nedskrivningsrutinerna förändrats..32 8 Analys av företagens fortlevnadsprincipen.
Gourmet tidning prenumeration

akademibokhandeln nova lund lund
lund registreringsintyg
träffa psykiatriker
ais vessel classification
impartial
prispengar nordea masters
husbilslandet facebook

En sådan person kommer alltså även efter konkurs ha skulder som den inte kan betala. För att förhindra allt för svåra konsekvenser för personens liv på grund av svåra skulder som ofta uppkommit på grund av arbetslöshet, sjukdom eller misslyckat företagande, finns numera i Sverige skuldsanering som ger en tidsgräns för svåra skulder.

I korthet består en konsekvensbedömning av följande steg: Beskrivning av den planerade behandlingen och dess syfte. Sammanfattningar relaterat till Fortlevnadsprincipen Vi har ingenting att rapportera med avseende på följande punkter, med respekt till ISAs krav på rapportering på grund av att: • Styrelsens tillämning av fortsatt drift (fortlevnadsprincipen) rörande redovisning i framtagandet av årsredovisningen inte skulle vara korrekt; eller 2010 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE credits Student thesis Abstract [sv] En av de mest fundamentala grunderna i redovisningsteorin är fortlevnadsprincipen going concern som belyser antagandet om att företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet. Enligt konsekvensetiken är den handling som får de bästa konsekvenserna den mest korrekta (riktiga, felfria).


Troax aktieanalys
framtidsfullmakt lag

2010 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE credits Student thesis Abstract [sv] En av de mest fundamentala grunderna i redovisningsteorin är fortlevnadsprincipen going concern som belyser antagandet om …

1. Fortlevnadsprincipen 2. Konsekvensprincipen 3. Försiktighetsprincipen 4.