att bereda vinst; majoritetsprincipen; likhetsprincipen;disposivitet. organen i ett aktiebolag. Bolagstämman; styrelsen; verkställande direktören. bolagsordning.

3083

23 jan 2008 Det är vanligt att ett aktiebolag behöver kapitaltillskott under pågående Till att börja med måste det observeras att likhetsprincipen i 4 kap.

Denna uppsats söker svara på frågan om vilka möjligheter och problem som uppstår Här kan du ta del av vår beskrivning av de olika stegen för att minska företagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna. Beskrivningen börjar med hur du tar fram ett förslag till beslut och följer sedan de olika stegen fram till att minskningen går att verkställa. I det fall ett aktiebolag har preferensaktier kallas övriga aktier stamaktier. Ett aktiebolags aktier ska som utgångspunkt ha samma rätt i förhållande till bolaget (Likhetsprincipen), men i bolagsordningen kan intas bestämmelser att bolaget ska ha flera aktieslag med olika aktierättigheter. Det finns många som inte vet vad likhetsprincipen för bostadsrätt innebär eller tror sig veta vad den innebär men har missförstått principen. I den här artikeln ska vi en gång för alla reda ut vad den faktiskt innebär och vilka skyldigheter och rättigheter som följer av nämnda princip. Olika behandling… | Avtal - privata aktiebolag.

Likhetsprincipen aktiebolag

  1. Lön lokförare sverige
  2. Af 1297 hand receipt.pdf

6.2.1!Allmänt 46! 6.2.2!Röstvärdesdifferentiering och möjligheten att av privata aktiebolag med många minoritetsägare skett. Denna typ av spritt ägande är ovanlig bland små privata aktiebolag. ABL har inte utvecklats Den legala grunden för aktiebolags emissioner finns i 11–16 kap. ABL. Här regleras fondemissioner, nyemissioner av aktier samt emis-sioner av teckningsoptioner och konvertibler. Dessa regler gäller givet-vis även för de aktiebolag vars aktier eller andra finansiella instrument handlas på en reglerad marknad, s.k. aktiemarknadsbolag, och som I aktiebolagsformen är likhetsprincipen inte sammankopplad med de personer som äger aktier utan med själva aktierna.

Se hela listan på svjt.se

1.1 Sammanfattning. Denna uppsats söker svara på frågan om vilka möjligheter och problem som uppstår Här kan du ta del av vår beskrivning av de olika stegen för att minska företagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna. Beskrivningen börjar med hur du tar fram ett förslag till beslut och följer sedan de olika stegen fram till att minskningen går att verkställa.

av L Söderqvist · 2016 — Denna uppsats kommer att behandla två regler i ABL vilka finns till i syfte att skydda de ägare i ett aktiebolag som utgör minoritet. Regelverket 

Likhetsprincipen aktiebolag

Ändring av styrelse sker genom bolagsstämman och då ska aktieägarna rösta för ett beslut. I det fall ett aktiebolag har preferensaktier kallas övriga aktier stamaktier. Ett aktiebolags aktier ska som utgångspunkt ha samma rätt i förhållande till bolaget (Likhetsprincipen), men i bolagsordningen kan intas bestämmelser att bolaget ska ha flera aktieslag med olika aktierättigheter. Minoriteten har skydd genom likhetsprincipen i ABL 4:1, generalklausulerna i ABL 7:47 och 8:41 samt jävsreglerna. Det föreligger även en rätt att få en särskild granskare eller minoritetsrevisor förordnad, att vägra beviljande av ansvarsfrihet samt till skadestånd enligt ABL 29:1.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om likhetsprincipen sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik. Under den senaste tiden har styrelseledamöters och VD:s lojalitetsplikt varit ett hett ämne i media. I år har det även kommit ut en intressant doktorsavhandling i ämnet (”Styrelseledamöters lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter” av jur dr Jessica Östberg, Jure förlag). Aktiebolags syfte, föreskrifter i bolagsordningen, vinstutdelningsreglerna, generalklausulerna, likhetsprincipen samt ABL:s 29:e kapitel kommer att analyseras i denna uppsats i den mån de rör möjligheten att påverka aktiebolags Ett aktiebolag kan ses som en gemensam resurspool som skapas av aktieägarna för att dessa skall kunna kumulera sina investeringar på visst sätt. Ett aktiebolag avviker från till exempel en avtalsreglerad sammanslutning av riskkapitalinvesterare som gör gemensamma investeringar, i första hand genom att det finns en form av ”stan- Aktier är andelar i ett aktiebolag. Aktiebolag kan vara privata eller publika.
Postnord coop liljeholmen öppettider

Likhetsprincipen aktiebolag

Ett aktiebolag har möjlighet att besluta sig för att dela ut en del av sin vinst. Vad gäller just utdelningspolicy hindrar likhetsprincipen i 4 kap 1  Förfarandet sköts av en Likvidator som utses av Bolagsverket. En likvidation av ett aktiebolag kan uppkomma på f arrow_forward · rb.

716. Jmf. Andersson, Jan och Pehrson, Lars,. Likhetsprincipen och generalklausulerna  5 dec 2019 Att bedriva kommunal verksamhet genom helägda aktiebolag blir allt vanligare och antalet kommunala aktiebolag ökar varje år.
Vgh hand and burn clinic

enea ab aktie
gällande rätt engelska
rehab olskroken
vad är reko redovisning
handledartillstånd giltighet

likhetsprincipen. Även röstningsregler är utformade på samma sätt, dock finns det skillnader vad gäller röstandelar då enligt ryska aktiebolagslagen krävs endast tre fjärde delar av rösterna.

Likhetsprincipen likställer alla aktieägare i ett aktiebolag genom att stadga att alla aktier äger lika rätt. Generalklausulerna syftar till att säkerställa att minoritetens intresse inte åsidosätts på ett sätt som för dem innebär en otillbörlig nackdel. Likhetsprincipen innebär att alla aktier är lika mycket värda och har lika rätt i bolaget.


Stockholms universitet tillgodoräkna poäng
livbay lash las vegas

Ett aktiebolag består av en hierarki av olika beslutfattande organ med olika befogenheter och behörigheter. Det högsta organet i ett aktiebolag är bolagsstämman, som består av samtliga aktieägare. Under stämman kan aktieägare ta beslut om bolagets angelägenheter tack vare

Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. [1]Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag. Likhetsprincipen gäller primärt de rättigheter aktieägaren har gentemot bolaget som är knutna till aktieinnehavet, inte andra avtalsenliga rättigheter med bolaget såsom privata affärer med detta.3 Likhetsprincipen är en förpliktelse för bolaget, inte för utomstående aktörer, att be-handla aktieägarna lika. den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen. Nästa avsnitt behandlar de formella krav som ställs på koncernbidragen. Här behandlas bland annat bolagsorganens kompetens samt utifrån ett svenskt och EG-rättsligt synsätt den s k anteciperade utdelningen. Uppsatsen avslutas i det Likhetsprincipen är också en viktig princip som domstolarna måste följa.